Logo DMX Noord

Reglement DMX Noord-motorcrosswedstrijden

Doelstelling:
De DMX Noord-wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een gezellige - en ontspannen sfeer motorcrosswedstrijden willen rijden.

Organisatie:
De DMX Noord-wedstrijden worden georganiseerd door bij de KNMV aangesloten verenigingen en worden ondersteund door een stuurgroep, welke gevormd wordt door vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen. Het dagelijks bestuur van de DMX Noord is hierbij faciliterend.
De stuurgroep heeft besloten dat alleen clubs met een permanent circuit de gelegenheid wordt geboden om DMX Noord-wedstrijden te organiseren.

Deelname/deelnemers:
Deelname aan de DMX Noord-wedstrijden is uitsluitend voorbehouden aan rijders die alleen in het bezit zijn van een geldige KNMV Basis Sportlicentie.
Houders van een door de KNMV en/of MON afgegeven startlicentie en/of in het buitenland afgegeven startlicentie, ongeacht de tak van motorsport, met uitzondering van Jeugd Enduro, Enduro Hobby of KNMV-Off Road licentie, zijn van deelname uitgesloten.
Besluit een startbewijshouder gedurende het seizoen zijn licentie in te leveren, dan mag hij in dat jaar in geen enkele klasse deelnemen aan de DMX wedstrijden. Per 1 januari het jaar daaropvolgend mag hij deelnemen aan DMX wedstrijden.

Deelname competitie:
Deelnemers woonachtig in Friesland, Drenthe, Groningen en Noord-Holland (Noord) worden in de competitiestand opgenomen, tenzij ze bij het online aanmelden een ander district aangeven. Het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is Noord-Holland (Noord), onder het Noordzeekanaal is Noord-Holland (Zuid).
Deelnemers niet woonachtig in Friesland, Groningen, Drenthe of Noord-Holland (Noord) worden uitsluitend in de competitiestand opgenomen als zij volwaardig rijdend lid zijn van één van de deelnemende clubs aan de DMX Noord. Deelnemers van buiten het district die geen rijdend lid zijn van één van de deelnemende clubs doen uitsluitend mee voor de dagprijs en worden niet in de competitiestand opgenomen. Deelnemers van buiten district Noord moeten bij aanmelding opgeven of ze al dan niet met de competitie van DMX Noord mee willen doen, door bij district "Noord" in te vullen en aan te geven van welke club in district Noord hij/zij volwaardig lid is.

Klassenindeling en leeftijden:
MX 50cct/m 50cc tweetaktvanaf 5 jaar
MX 65cc, kleine wielent/m 65cc tweetaktvanaf 6 jaar
MX 65cc, grote wielent/m 65cc tweetaktvanaf 7 jaar
MX 85cc, kleine wielent/m 85cc tweetaktvanaf 10 jaar
MX 85cc, grote wielent/m 85cc tweetaktvanaf 11 jaar
MX Ladies klassekeuze motoren, zie paragraaf "MX Ladies klasse"vanaf 13 jaar
MX 125cct/m 125cc tweetaktvanaf 13 jaar
MX 250cct/m 250cc twee- of viertaktvanaf 15 jaar
500cct/m 500cc twee- of viertaktvanaf 16 jaar
Mastersvanaf 40 jaar

De minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de coureur.
De regels voor dispensatie voor de leeftijdseisen Jeugd kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.

Om de duur van de wedstrijd dag te beperken kan de wedstrijdleiding starts samenvoegen, hierbij zijn alle combinaties van klassen mogelijk mits de veiligheid dit toelaat.
Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding!
Wanneer het aannemelijk is dat er in een klasse slechts 6 of minder coureurs aan de start zullen verschijnen zal aan deze klasse geen startgelegenheid worden geboden. In dit geval zal de klasse worden geschrapt of worden samengevoegd met een vergelijkbare klasse (waarbij de klassen niet apart geklasseerd worden).
Bij de jeugdklassen zijn alleen tweetakten toegestaan en geen viertakten.
Bij DMX Noord zijn zijspannen en quads uitgesloten van deelname aan de wedstrijden.
Er kan tijdens een evenement slechts in één klasse worden deelgenomen.
Er mag in de loop van het jaar van klasse worden gewisseld. De reeds behaalde competitiepunten gaan in geen geval mee.

MX Ladies klasse:
Deelnemers in de MX Ladies klasse dienen van het vrouwelijk geslacht te zijn.
Dames mogen in de MX Ladies klasse deelnemen, maar ook in de reguliere klassen.
Motorkeuze:
• vanaf 13 jaar, 125cc tweetakt.
• vanaf 15 jaar, t/m 250cc twee- of viertakt.
• vanaf 16 jaar, t/m 500cc twee- of viertakt.
• Wielmaat voor 21 inch en achter 18 of 19 inch.

Transponders:
Iedere rijder die deel wil nemen aan een wedstrijd in de competitie DMX Noord-Noord dient in het bezit te zijn van een persoonlijke transponder.
De transponder dient van het type MX zijn.
Van deze persoonlijke transponder dient het nummer bij voorkeur bij aanmelding bij de secretaris stuurgroep DMX Noord bekend te zijn maar in ieder geval vóór aanvang van het wedstrijd bij de tijdwaarneming bekend te zijn.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het transponder nummer en eventuele wijzigingen hier van.
Elke deelnemer is verplicht om vóór elke training en wedstrijd een goed functionerende, voldoende opgeladen, persoonlijke transponder te monteren op de motorfiets waarmee men deelneemt.
De transponder dient op een deugdelijke wijze aan de voorvorkpoot aan de linker- of rechterzijde, achter het nummerbord gemonteerd te worden.

Inschrijving:
Inschrijving voor de wedstrijden vindt digitaal plaats via deze website voor alle klassen.
Inschrijving is mogelijk tot en met de donderdag voor de wedstrijden op zaterdag en tot en met de vrijdag voor wedstrijden op zondag. Daarna is de inschrijving gesloten!
Inschrijven op de wedstrijddag is dus niet mogelijk!
Je kunt alleen inschrijven voor een wedstrijd als je aanmelding voor een klasse en rijnummer al is goedgekeurd. Dus dit moet tijdig geregeld worden.
Inschrijving is pas definitief als de betaling is geslaagd en dat door de website gemeld is.
Voor alle klassen geldt, schrijf op tijd in, anders kun je niet mee doen!
De coureurs hoeven zich op de wedstrijddag niet meer te melden.
De coureurs moeten zelf zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn voor de training. Er wordt niet gewacht!
  
Het inschrijfgeld bedraagt in alle klassen 25 euro.
  

Training en wedstrijd:
Het oprijden voor de training gebeurt op volgorde van tussenstand. De eerste wedstrijd wordt er opgereden op rijnummer.
Tijdens de trainingen worden de rondetijden per rijder geregistreerd en aan de hand van de gereden tijden wordt de startopstelling bepaald van beide manches.
Indien door pech niet kan worden getraind in de eigen klasse, kan er door de rijder een verzoek ingediend worden bij de wedstrijdleider om te mogen trainen in een andere klasse. Op eigen initiatief trainen in een andere klasse of rijders die 2 trainingssessies rijden krijgen geen trainingstijd toegewezen en zullen als er twee groepen zijn in de B-groep worden geplaatst en dienen als laatste oprijden bij de wedstrijd (1e en 2e manche)!
De trainingen beginnen waar mogelijk om 9 uur.
Alle rijders kunnen slechts éénmaal trainen gedurende maximaal 10 minuten.
Groeps- en Proefstarts zijn niet toegestaan, geldt ook in de opstelruimte en bij het oprijden naar het starthek.
Het is niet toegestaan bewust zonder noodzaak te stoppen op het circuit tijdens de tijdtraining, dit mag alleen in de aangeefruimte (indien aanwezig).

De wedstrijden beginnen zo snel mogelijk nadat de trainingen zijn afgelopen. Het wedstrijdschema wordt door de wedstrijdleider vastgesteld.
Daar waar de omstandigheden dit vereisen, kan door de wedstrijdleiding van dit schema worden afgeweken.
Indien het aantal deelnemers in een klasse dat noodzakelijk maakt, kan voor de betreffende klasse gesplitst worden (A en B groep), op basis van de trainingstijden. De tijdsnelsten uit beide groepen worden naar rato in de A-groep geplaatst.
De verdeling van de coureurs qua aantal wordt bepaald door de wedstrijdleiding.
Afhankelijk van het aantal rijders kunnen per wedstrijd klassen worden samengevoegd. In die gevallen vindt wel een afzonderlijke klassering per klasse plaats. Deze afzonderlijke klassering vindt niet plaats indien aan een klasse geen startgelegenheid wordt geboden omdat het aannemelijk is dat er in een klasse slechts 6 of minder coureurs aan de start zullen verschijnen.

50cc/65cc/85cc kleine wielen
De 50cc rijdt samen met de 65cc kleine wielen.
De 65cc grote wielen rijdt samen met de 85cc kleine wielen.
Vanzelfsprekend worden de klassen afzonderlijk geklasseerd.

Wedstrijdduur:
50cc / 65cc kleine wielenmaximaal 10 minuten en 1 ronde
65cc grote wielen en MX 85ccmaximaal 12 minuten en 1 ronde
Overige klassenmaximaal 15 minuten en 1 ronde.

Startopstelling:
Beide manches op basis van de uitslag van de tijdtraining.
De snelste rijder uit de training rijdt als eerste op naar het starthek. Rijders die niet geregistreerd zijn tijdens de tijdtraining sluiten achter aan op volgorde van het rijnummer.

Startprocedure:
Achter het starthek mogen alleen de coureurs komen, geen helpers. Alleen bij de 50cc en 65cc mag er geholpen worden, maar slechts door één helper.
De helpers bij de 50cc en 65cc moeten zo snel mogelijk het startgedeelte verlaten en dienen de aanwijzingen van de (club)officals op te volgen.
Vóór het starthek mogen de deelnemers geen veranderingen aanbrengen.
Achter het starthek is het aan de deelnemers toegestaan om sporen te maken, mits daarbij geen gebruik wordt gemaakt van enig materiaal, gereedschap of hulp van buitenaf.
De deelnemers moeten plaatsnemen achter het starthek op de eerste rij tot deze geheel is opgevuld. Pas nadat de eerste rij volledig is opgevuld, kunnen de deelnemers een plaats innemen op de tweede rij.
Blokjes bij de start zijn alleen toegestaan op de achterste startrij, dus bij één startrij voor allen, bij twee startrijen alleen op de tweede startrij.

Puntentelling:
Voor het bepalen van de eindstand van de competitie gelden twee schrapresultaten.
Indien in de eindstand licentiehouders met een gelijk aantal punten eindigen, geldt voor het bepalen van de hoogste klassering:
a.het aantal 1e plaatsen in de manches;
b.het aantal 2e plaatsen in de manches;
c.het aantal 3e plaatsen in de manches;
d.de beste klassering in de laatste manche van de competitie waar minimaal één van de betreffende licentiehouders heeft deelgenomen.
Om geklasseerd te worden moet een rijder, nadat de winnaar is afgevlagd, de finish passeren binnen 5 minuten en minimaal 50% van het aantal ronden van de winnaar gereden hebben.

Klassen waarbij op basis van het aantal aanmeldingen kan worden verwacht dat ze in één groep kunnen rijden:
De dagprijzen worden uitgereikt aan de hand van de uitslagen van de 1e en 2e manche.
Voor de dagprijs is bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend.
Puntentelling per manche: 50, 47, 45, 43, 41, 40, enz.
Voor de competitie tellen de manche resultaten.

Klassen waarbij op basis van het aantal aanmeldingen kan worden verwacht dat een A en B groep moet worden gevormd:
De dagprijzen worden uitgereikt aan de hand van de uitslagen van de 1e en 2e manche.
Voor de dagprijs is bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend.
Puntentelling per manche A-groep: 100, 97, 95, 93, 91, 90, enz.
Puntentelling per manche B-groep: de winnaar van de B-groep krijgt één punt minder dan het aantal wat de laatste coureur in de A-groep kan halen, er van uitgaande dat alle coureurs in de A-groep geklasseerd zouden zijn, de tweede in de B-groep krijgt één punt minder dan de winnaar van de B-groep, enz.
Hierdoor kunnen ook de B rijders punten voor het kampioenschap verzamelen.
Voor de B groep worden geen prijzen beschikbaar gesteld.

Hulp door derden:
Het is toegestaan in de 50cc, 65cc en 85cc bij een valpartij ter plekke te helpen. Hieronder wordt niet verstaan het duwen over het circuit naar de finish ook niet bij technische problemen.
Alle hulp van buitenaf op de baan is in alle andere klassen verboden behalve als deze in het belang van de veiligheid verleend wordt door een baancommissaris van de organisatie, een official en/of een helper.

Keuze van de machine
Een deelnemer kan per training, manche of serie een andere machine gebruiken, mits deze machine geschikt is voor de klasse waarin wordt deelgenomen. Tijdens een manche of serie is het niet toegestaan van machine te wisselen. Een deelnemer die tijdens een manche met zijn machine het circuit verlaat, mag die betreffende manche niet meer vervolgen.

Protesten:
Protesten tegen uitslagen van de wedstrijd of protesten van andere aard dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen een ½ uur na het publiceren van de uitslag schriftelijk bij de wedstrijdleider te worden ingediend. Een commissie bestaande uit 3 leden beslist over het ingediende protest.
Indien de wedstrijduitslag niet op de wedstrijddag kan worden gepubliceerd, dient protest aangetekend te worden binnen 5 dagen na bekendmaking bij het secretariaat van de Stuurgroep DMX Noord.

Bekers:
Per wedstrijd worden door de organisator minimaal 3 bekers per serie of klasse beschikbaar gesteld. Niet afgehaalde bekers vervallen aan de club.
Voor minimaal de eerste 3 in de netto-eindstand van de competitie zijn eveneens bekers beschikbaar. Deze zullen tijdens een kampioenshuldiging worden uitgereikt.

Rijnummers:
De rijnummers zijn per klasse als volgt ingedeeld:
MX 50ccrijnummers1 t/m 99
MX 65cc kleine wielenrijnummers1 t/m 99oneven
MX 65cc grote wielenrijnummers2 t/m 98even
MX 85cc kleine wielenrijnummers1 t/m 99oneven
MX 85cc grote wielenrijnummers2 t/m 200even
MX Ladiesrijnummers401 t/m 499
MX2 tweetaktrijnummers1 t/m 250
MX2 viertaktrijnummers1 t/m 250
MX 1/3rijnummers1 t/m 250
MX Mastersrijnummers1 t/m 199

De rijders ontvangen bij aanvang van het wedstrijdseizoen een vast rijnummer.
Een éénmaal uitgegeven nummer kan in de loop van het seizoen niet worden veranderd.
De motoren moeten zijn voorzien van drie nummerborden. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn.
De op de borden aangebrachte cijfers moeten goed leesbaar en evenals de ondergrond in matte kleuren zijn.
Bovendien moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen de kleur van het nummer en de ondergrondkleur (sterk contrasterend).
De achtergrond moet egaal van één kleur zijn.
De nummers moeten geheel en met één kleur gevuld zijn. Alleen lijntjes is dus niet voldoende.
Om verwarring te voorkomen moet de Engelse cijfervorm worden gebruikt, hetgeen betekent een enkele verticale lijn voor de ”één” en een enkele schuine, niet gestreepte lijn voor de ”zeven”.
Het niet voldoen aan deze bepalingen heeft uitsluiting van deelname aan de wedstrijden of een andere disciplinaire maatregel tot gevolg.
De tijdwaarneming is beslissingsbevoegd met betrekking tot leesbaarheid van de rijnummers en deelt ook mogelijke sancties uit.
Het gedurende de wedstrijd dag niet voldoen aan bovenstaande regels kan voor elke training en elke manche een sanctie opleveren.

Veiligheidsregels:
Iedere rijder is verantwoordelijk voor z’n eigen veiligheid. In verband met brandgevaar wordt het dringend aangeraden om een brandblusser voorhanden te hebben in elke camper, bus en/of auto met aanhanger die op het rennerskwartier aanwezig is.
De aanwijzingen van de dienstdoende officials (wedstrijdleider, hoofd jury, vlaggenisten, technische keuring, officials DMX Noord-Noord en officials van de organiserende clubs) dienen door de rijders terstond worden opgevolgd!

Rijden in het rennerskwartier
In het kader van de veiligheid is het niet toegestaan om zich met scooters, minimotoren of andere gemotoriseerde en elektrisch aangedreven vervoermiddelen te bewegen op het terrein van de organisatie.
De deelnemers zijn hierbij verantwoordelijk voor hun teamleden.
Overtreding hiervan kan bestraft worden met een geldboete of een andere disciplinaire maatregel.
Ook voor deelnemers is het verboden te rijden in het rennerskwartier en tussen het rennerskwartier en het circuit, tenzij de wedstrijdleiding in overleg met de organisator anders beslist.

Rijdersvertegenwoording:
Binnen DMX Noord wordt gebruik gemaakt van een rijderscommissie.
De rijderscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende klassen.
De rijderscommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de wedstrijdleider.
Het advies van de rijderscommissie is niet bindend. Alleen de wedstrijdleider is beslissingbevoegd en mag ook afwijken van het advies van de rijderscommissie.

Vlaggen en signalen
Gele vlag situatie:gele vlag stilgehoudenLet op, een gevaarlijke situatie doet zich voor, rijdt voorzichtig (inhalen en springen niet verboden).
Gele vlag situatie:gele vlag gezwaaidErnstig gevaar, matig snelheid en wees bereid te stoppen, inhalen en springen verboden.
Rode vlag situatie:Direct stoppen, verplicht voor iedereen.
Groene vlag:Gereed voor startprocedure
Zwart/wit geblokte vlagEinde wedstrijd
Zwarte vlag + bord met rijnummer:De aangeduide rijder moet stoppen.
Negeren van de vlagsituatie leidt in de meeste gevallen tot sancties, opgelegd door de wedstrijdleider, variërend van een tijdstraf tot diskwalificatie.

Motorkeuring
De motoren dienen zich in technisch goede staat te bevinden en kunnen vóór aanvang van de training worden gekeurd. V.w.b. de technische eisen dienen de motoren te voldoen aan het technisch reglement van de KNMV.
Bij twijfel aan de juiste cilinderinhoud kan de wedstrijdleider (ook zonder protest) de cilinderinhoud laten controleren. De deelnemer is verplicht hieraan mee te werken. Weigert de deelnemer om aan de controle op de cilinderinhoud mee te werken dan wordt de betreffende deelnemer gediskwalificeerd voor de betreffende wedstrijddag.

Uitrusting
De verplichte minimale uitrusting van de deelnemer moet bestaan uit degelijke:
goed bevestigde, beschermende en in goede staat verkerende motorsporthelm.
motorcrosslaarzen;
motorcrossbroek;
body protector;
shirt met lange mouwen;
handschoenen;
Het dragen van nekbescherming wordt aangeraden.
 
De rijders/teams in de 50cc, 65cc en 85cc klassen zijn verplicht schouder, elleboog en knie bescherming te dragen, voorzien van een EN1621-1, 2, of 3 (niveau 1 of 2), of EN 14021 goedkeuringslabel.

Gedragsregels:
Agressie:
Indien deelnemers en personen die bij een deelnemer betrokken zijn zich misdragen, handtastelijk, bedreigingen of zich agressief gedragen, worden op dezelfde dag door de organisatie ter verantwoording geroepen en behandeld.
Tevens zal het ter kennisgeving aan het bondsbureau worden gemeld. De betrokken deelnemer zal een passende sanctie worden opgelegd.
De wedstrijdleider zal in overleg met de organisator en coördinator deze zaken afhandelen.

Milieuregels:
De motoren mogen de maximaal toelaatbare geluidswaarde voor motorcross niet overschrijden (voor een individuele rijder maximaal 94 dBA gemeten aan de baan).
Er zullen tijdens de wedstrijden en trainingen regelmatig geluidsmetingen worden gehouden.
Motoren, die de maximaal toelaatbare geluidswaarde overschrijden worden uit de training c.q. wedstrijd genomen of krijgen een tijdstraf, dit ter beoordeling door de wedstrijdleider.
Tijdens het verblijf in het rennerskwartier moeten de motoren op een milieumat worden geplaatst. Rijders dienen deze mat zelf aan te schaffen.
Het afspuiten van motoren of andere voorwerpen is alleen toegestaan op, of in het door de organisator aangewezen en duidelijk kenbaar gemaakte plaats. Indien geen afspuitplaats voorhanden is, is het afspuiten van motoren zonder toestemming van de organisator verboden.
Consumptieafval, onderdelen, poetslappen, oliën en koelvloeistof behoren in de daarvoor geplaatste containers en/of afvalbakken te worden gedeponeerd.
Het is verboden crossbrillen te dragen met het "tear off systeem" (wegwerpvizier).
Het niet in acht nemen van deze regels kan een sanctie tot gevolg hebben.

Gele kaart / rode kaart:
Coureurs die op basis van hun eigen gedrag en het gedrag van personen die bij deze coureur betrokken zijn op basis van bovenstaande regels een officiële waarschuwing krijgen kunnen dit beschouwen als een gele kaart.
Bij ernstige overtredingen kan de wedstrijdleider gelijk besluiten tot diskwalificatie (rode kaart).
Coureurs die op een wedstrijd dag twee keer een officiële waarschuwing krijgen (2x geel) krijgen op basis hiervan een rode kaart (diskwalificatie).

Algemeen:
Voor hetgeen niet in dit reglement is beschreven is het KNMV Motocross reglement bindend.
In gevallen, waarin beide reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleider.

Vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep DMX Noord
Gehouden op 9 januari 2024.